การรับสมัครสมาชิก

1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเอเชียนไลฟ์มาก่อน
3. ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 รหัส
4. ใบสมัครสมาชิกจะต้องมีลายเซ็นของผู้สมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
     4.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุใช้สำหรับสมัครสมาชิกเอเชียนไลฟ์เท่านั้น
     4.2 สำเนาบัญชีธนาคาร ( ใช้ในการโอนค่าคอมมิชชั่นให้แก่ท่าน ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน )
     4.3 สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร ( ถ้ามี )
5. ใบสมัครสมาชิกต้องระบุผู้แนะนำ รหัสสมาชิกของผู้แนะนำและชื่อ Upline รหัสสมาชิกของ Upline ( เมื่อสมัครสมาชิกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้แนะนำหรือโอนย้ายสายงานได้ )
6. การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ฯ ได้รับค่าสมัครและสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครหรือสำเนาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. ค่าสมัครสมาชิก 200 บาทต่อปี
8. ค่าต่ออายุสมาชิก 200 บาทต่อปี โดยต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าหรือภายในเดือนที่หมดอายุ ยกเว้น สมาชิกที่รักษายอดอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 1 ปี ฟรีค่าต่ออายุสมาชิก

เมื่อครบอายุสมาชิก 1 ปี แล้วยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิก จะมีผลดังนี้

1. สมาชิกมีสิทธิต่ออายุใหม่ภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่หมดอายุสมาชิก โดยได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก แต่ไม่ได้รับคะแนนสะสมของทีมงาน และไม่คำนวณคอมมิชชั่น
2. เมื่อต่ออายุสมาชิก จะสะสมคะแนนและคำนวณคอมมิชชั่นให้ทันทีในวันที่ต่ออายุสมาชิก ( ทั้งนี้ร่วมกับการรักษายอดรายเดือนด้วย )
3. หากเกินระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ไม่ต่ออายุสมาชิก จะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิก User ได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ( แต่ไม่สามารถทำธุรกิจในรหัสดังกล่าวได้ )

การจำหน่ายสินค้า

1. ศูนย์จำหน่ายฯ สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้ในราคาปกติ หรือในราคาสมาชิก สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจและสมัครสมาชิกกับเอเชียนไลฟ์
2. การส่งข้อมูลสมาชิก ให้ส่งใบสมัครสมาชิกระบุชื่อผู้แนะนำ / Upline พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ( ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุใช้สำหรับสมัครสมาชิกเอเชียนไลฟ์ ) และสำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร ( ถ้ามี )
* หากส่งข้อมูลสมาชิกใหม่ทาง Fax ให้ส่งใบสมัครสมาชิกฉบับจริงและเอกสารประกอบการสมัครให้แก่ บริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือทาง E-mail address ( service@asianlife.co.th ) ภายใน 7 วัน
3. การจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก ให้เขียนใบเสร็จชั่วคราวให้กับสมาชิกทุกครั้งและให้ส่งยอดเข้าบริษัทฯ ภายในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ บันทึกยอดซื้อของสมาชิกเข้าระบบ
4. การจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การบริหาร Stock สินค้า

สินค้าที่ศูนย์จำหน่ายสั่งซื้อครั้งแรก 30,000 PV ให้ถือเป็น Stock สินค้าตั้งต้น ใช้ในการจำหน่ายให้กับสมาชิกในสายงานและลูกค้าใหม่

 

 

การส่งยอดซื้อผลิตภัณฑ์

1. สั่งซื้อด้วยตนเองที่สำนักงานเอเชียนไลฟ์
2. สั่งซื้อทาง Fax หรือทาง E-mail ที่ service@asianlife.co.th โดยกรอกรายละเอียดในใบส่งยอด VIP ( เอกสารแนบหรือ download ที่ www.asianlife.co.th ) พร้อมระบุรหัสศูนย์จำหน่ายทุกครั้งที่ส่งยอด รหัสศูนย์จำหน่าย คือ รหัสสมาชิกของผู้เปิดศูนย์จำหน่าย


การชำระเงิน

1. เงินสดที่สำนักงานเอเชียนไลฟ์
2. โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ( โดยส่ง fax ใบโอนเงินเข้ามาเป็นหลักฐาน )
    - “ บจก.เอเชียน ไลฟ์ ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุนทรโกษา เลขที่บัญชี 218-0-37121-9
    - “ บจก.เอเชียน ไลฟ์ ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโลตัสพระราม 4 เลขที่บัญชี 710-2-13477-4
    - “ บจก.เอเชียน ไลฟ์ ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 384-1-00758-9
    - “ บจก.เอเชียน ไลฟ์ ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาคลองเตย เลขที่บัญชี 015-2-40668-2
3. บัตรเครดิต ( VISA, MASTER CARD, K-BANK )
    3.1 ใช้บัตรเครดิตด้วยตนเองที่สำนักงานเอเชียนไลฟ์
    3.2 ระบุเลขที่บัตรเครดิตและเดือน / ปี ที่บัตรหมดอายุในใบส่งยอด VIP

การรับสินค้า

1. รับด้วยตนเองที่สำนักงานเอเชียนไลฟ์
2. รับทางไปรษณีย์ EMS ,รถไฟ , รถตู้ , รถทัวร์ , ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ ระยะเวลา 3 – 5 วัน          

ค่าจัดส่ง* กรุงเทพฯ ปริมณฑล 100 บาท
             ต่างจังหวัด 150 บาท

    * ไม่รวมสินค้า Myhelth ( น้ำมังคุด )
    - ยอดสั่งซื้อ 15,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง

การรับประกันการเปลี่ยนและคืนผลิตภัณฑ์
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

- บริษัทฯ รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายหรือชำรุดจากการผลิตและมีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน โดยให้นำใบเสร็จรับเงิน ( ฉบับจริง ) มาแสดงด้วย ( สำหรับศูนย์จำหน่ายให้ระยะเวลาภายใน 60 วัน )
- สมาชิกสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่เท่ากันหรือสูงกว่าราคาเดิม หากราคาสูงกว่าให้ชำระเงินตามจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น สำหรับสินค้ารายการส่งเสริมการขาย ต้องนำผลิตภัณฑ์ของแถมมาด้วย

การคืนผลิตภัณฑ์

- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน และผลิตภัณฑ์ที่จะคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ยังไม่ได้เปิดกล่องหรือยังไม่ได้ใช้ พร้อมนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วยโดยบริษัทฯ จะคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือให้สิทธิในการซื้อสินค้าอื่นในมูลค่าเท่ากัน
- การรับคืนผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ คืนเงินให้เต็มจำนวน บริษัทฯ จะหักค่าตอบแทนและค่าคอมมิชชั่นที่ได้จ่ายไปแล้วตลอดสายงาน
- บริษัทฯ รับประกันความพอใจในผลิตภัณฑ์ หากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 10 วัน และไม่พอใจผลิตภัณฑ์ สามารถส่งผลิตภัณฑ์คืนบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาเท่ากัน โดยไม่คิดมูลค่าหรือคืนเงินให้เต็มจำนวน

หมายเหตุ : การรับประกันนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่ถูกวิธี หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปมากกว่า 20% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สำนักงานเอเชียนไลฟ์

1. สำนักงานใหญ่เอเชียนไลฟ์กรุงเทพฯ
121/33-34 ชั้น 8 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.02 6464 888 โทรสาร 02 6464 898 – 9
เวลาเปิดทำการ 09.00 – 20.00 น. ( รับใบสั่งซื้อถึง 19.00 น. ) ทุกวัน หยุดวันปีใหม่และสงกรานต์

2. สำนักงานเอเชียนไลฟ์ สาขาภาคเหนือ
61/5 ถ.อินทวโรรส ( ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมือง ) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053 358 276-7 โทรสาร 053 358 277
เวลาเปิดทำการ 09.00 – 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

3. สำนักงานเอเชียนไลฟ์ สาขาภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
251 / 6 ถ.ชนเกษม ( ซ.โรงแรมเซาท์เทิร์น สตาร์ ) ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077 288 013,077 288 690 ,077 273 199 โทรสาร 077 289 282
เวลาเปิดทำการ 09.00 – 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

4. สำนักงานเอเชียนไลฟ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12 ถ.โชติวิทยกุล 5 ตลาดนัดอาเชียนเทรด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-559-051 โทรสาร 074-559-051
เวลาเปิดทำการ 09.00 – 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

* ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพฯ
คุณลดาวัลย์ เปรมปรี
คุณกชเชิญ พึ่งอัมฤทธิ์
02-6464-888

* ผู้จัดการสำนักงานภาคเหนือ
คุณบุณฑริกา ลังการ์พินธุ์
053-358276-7

* ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้
คุณวิสาข์ หนูชัยแก้ว
077-288013, 077-288690

* สำนักงานหาดใหญ่
คุณธนัชพร เซ็งยี
074-559051

* คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เภสัชกร ศานติ ฉันทตุลย์
02-6464-888

* การจัดประชุม ABO และ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

คุณนเรศ ล้วนไพรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
081-5809001

* ค่าคอมมิชชั่น
คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณชนกนันท์ นราหนองแวง
02-6464-888

* การบริหารจัดการทั่วไป
คุณอรพิมล ประเสริฐวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
084-1558882

การเริ่มต้นธุรกิจ

สมาชิกเอเชียนไลฟ์สามารถเริ่มทำธุรกิจและมีรายได้ตามแผนการตลาด เมื่อมียอดซื้อส่วนตัวสะสมในตำแหน่ง Member ขึ้นไป ( ดูรายละเอียดตามแผนการตลาด VIP DYNAMIC BUSINESS PLAN )

สมาชิกตำแหน่ง Consumer

ถ้าไม่มียอดซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่สมัครจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิก User ได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก แต่ไม่สามารถทำธุรกิจในรหัสดังกล่าวได้
เมื่อต้องการเริ่มทำธุรกิจใหม่ ให้สมัครสมาชิกโดยเปิดรหัสใหม่และต่อโครงสร้างใหม่ได้ทันที

สมาชิกตำแหน่ง Member

   - การสะสมคะแนนของสายงาน จะสะสมให้ 1 สายงาน สูงสุด 20,000 คะแนน
   - การสะสมคะแนนของสายงาน จะเลือกจากสายงานด้านที่มียอดซื้อก่อน
   - หากสายงานมียอดซื้อครั้งแรกมากกว่า 1 สายงาน จะเริ่มต้นสะสมให้ในสายงานที่มียอดซื้อสูงสุด
   - หากสายงานมียอดซื้อครั้งแรกเท่ากัน ใน 2 หรือ 3 สายงาน จะเริ่มต้นสะสมให้ในสายงานด้าน A เป็นลำดับแรก

การรับเงินค่าคอมมิชชั่น

1. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ.สำนักงานใหญ่ อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดง ด้วยทุกครั้ง
2. ติดต่อขอรับผ่านทางธนาคารทุกแห่ง ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสิน ( เนื่องจากมีเลขที่บัญชีมากกว่า 10 หลัก )

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
ยกเว้น บัญชีเงินฝากประจำ


โดยสมาชิกระบุชื่อบัญชี ( ต้องตรงกับชื่อสมาชิก ) ชื่อธนาคาร สาขาของธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ในใบสมัครสมาชิก พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

กำหนดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น


รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี สำหรับรอบวันศุกร์ – วันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ก่อน
รายเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ ถ้าวันที่ 10 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในวันทำการ ( ของธนาคาร ) ถัดไป

การโอนเงินค่าคอมมิชชั่น

1. สมาชิกที่มีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละรอบมากกว่า 100 บาทขึ้นไป ( หลังจากหักภาษีรายได้ ณ ที่จ่าย 5 % ) จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นทุกสัปดาห์ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินทั่วประเทศ 12 บาท แต่ถ้าสมาชิกมีค่าคอมมิชชั่นมากกว่า 100,000 บาท ต่อรอบ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 40 บาท
2. สมาชิกที่มีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละรอบน้อยกว่า 100 บาท หรือสมาชิกที่มีค่าคอมมิชชั่นแต่ยังไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารมายังบริษัทฯ ค่าคอมมิชชั่นจะถือเป็นค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย บริษัทฯ จะสะสมยอดจนครบ 100 บาท และสมาชิกจะได้รับคอมมิชชั่นค้างจ่าย ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากสมาชิกต้องการรับค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย โปรดแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารภายในสิ้นเดือน เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3. หากสมาชิกแจ้งบัญชีธนาคารมายังบริษัทฯ ภายในรอบสัปดาห์ที่มีค่าคอมมิชชั่น สมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในวันพฤหัสบดีถัดไปตามรอบปกติ

การรักษายอดรายเดือน

1. สมาชิกตำแหน่ง Distributor ( DB ) ขึ้นไป กำหนดให้รักษายอด 1,000 คะแนนต่อเดือน เพื่อรับสิทธิ์ในการรับรายได้ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด ( สามารถสะสมคะแนนซื้อแต่ละวัน จนครบ 1,000 คะแนนได้ สถานะจะ active ในวันที่ซื้อครบ 1,000 คะแนน )
2. สมาชิกสามารถรักษายอดล่วงหน้าได้ 1 เดือน เช่น สมาชิกที่มีสถานะ active ในเดือนมกราคม สามารถซื้อรักษายอดล่วงหน้าในเดือนมกราคม เพื่อเป็นการรักษายอดของเดือนกุมภาพันธ์
3. สมาชิกที่ขึ้นตำแหน่ง Distributor ในวันที่ขึ้นตำแหน่งและเดือนถัดไป สถานะจะ active อัตโนมัติ โดยไม่ต้องซื้อรักษายอด

ตัวอย่าง ขึ้นตำแหน่ง DB ในวันที่ 10 มกราคม สถานะจะ active อัตโนมัติ และหากต้องการให้สถานะ active ในเดือนมีนาคม สามารถซื้อรักษายอดล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ หรือซื้อใน วันที่ 1 มีนาคมก็ได้

4. สำหรับสมาชิกที่ non – active น้อยกว่า 1 เดือน หากต้องการให้สถานะ active ทันที กำหนดให้ซื้อรักษายอด 1,000 คะแนน โดยจะมีผล active ทันทีในวันที่ซื้อจนถึงสิ้นเดือน
5. สำหรับสมาชิกที่ non – active มากกว่า 1 เดือน หากต้องการให้สถานะ active ทันทีในวันที่ซื้อ กำหนดให้ซื้อรักษายอด 2,000 คะแนน โดยจะมีผล active ในเดือนที่ซื้อและในเดือนถัดไป

หน้าที่ของศูนย์จำหน่ายเอเชียนไลฟ์

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์และผู้ที่สนใจทำเป็นธุรกิจ
2. ให้บริการสินค้าแก่สมาชิกในสายงานและลูกค้าใหม่ตามระเบียบของบริษัทฯโดยส่งยอดที่ให้บริการทุกวัน

สิทธิประโยชน์ของศูนย์จำหน่ายเอเชียนไลฟ์

1. ได้รับรายได้จากการขายและขยายธุรกิจตามแผนการตลาดเอเชียนไลฟ์
2. ได้รับโบนัส
    1.5% ของยอดส่งต่อเดือน ( PV ) กรณีเบิกเป็นเงินสด หรือ
    5% ของยอดส่งต่อเดือน ( PV ) กรณีเบิกเป็นสินค้า
    ทั้งนี้ยอดส่งต้องไม่น้อยกว่า 30,000 PV ต่อเดือน
3. ได้รับการอบรมสำหรับศูนย์จำหน่ายฯ และสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ DVD แนะนำผลิตภัณฑ์และคำถามคำตอบผลิตภัณฑ์
4. ได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ( ABO:Asianlife Business Opportunity ) โดยผู้จัดการศูนย์จำหน่ายฯ เป็นผู้ประสานงานและนัดหมายกลุ่มผู้ที่สนใจ ลูกค้าสมาชิกที่ใช้บริการที่ศูนย์จำหน่ายฯ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขระเบียบการขอจัดประชุม
5. ได้รับการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ศูนย์จำหน่ายฯ เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม
6. ได้รับธงญี่ปุ่นสำหรับโฆษณาสินค้าและประชาสัมพันธ์ศูนย์จำหน่ายฯ 2 ชิ้น

การคงสภาพการเป็นศูนย์จำหน่ายเอเชียนไลฟ์

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ
2. มีผลงานการส่งยอดไม่น้อยกว่า 360,000 PV / ปี

 

 

 

 

 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.